پرسش‌های متداول


چرا وقتی در فرم ارزیابی گزینه "عالی" انتخاب می شود، مجموع امتیاز ۸۱ است؟

در سامانه این امکان فراهم شده است که در زمان انتخاب گزینه‌های "عالی"، "خوب"، "متوسط" و... در فرم‌های ارزیابی، نمره مربوطه تا سقف تعیین شده، قابل تغییر باشد. چنانچه در هر یک از گزینه‌های مذکور، تغییری در درج نمره انجام نشود، امتیاز تعریف شده به عنوان پیش فرض (که حداقل نمره می‌باشد) لحاظ خواهد شد. ‌‌

تفاوت نحوه ارزیابی مدیران "بلافصل" و "مافوق" در سامانه چیست؟

تفاوت نحوه ارزیابی مدیران "بلافصل" و "مافوق" بدین شرح است:

‌‌‌‌ -ارزیابی مدیر "بلافصل" اجباری و ارزیابی مدیر "مافوق" اختیاری می‌باشد.

-سهم نظر دهی" مدیر بلافصل" بیشتر از سهم" مدیر مافوق" می‌باشد.

-مشاهده و تأیید توافق نامه فقط در اختیار "مدیربلافصل" می‌باشد و" مدیر مافوق" به توافق نامه دسترسی ندارد.

-تکمیل "اظهار نظرکلی" و درج "فرصتهای یادگیری" که در سامانه الزامی می‌باشد فقط در اختیار "مدیر بلافصل" قرار دارد.

-با توجه به اینکه ارزیابی مدیر "بلافصل" اجباری می‌باشد، لذا تأیید توسط "مدیر بلافصل" در کارتابل، بعد از امتیاز دهی به فرم پرسنل زیر مجموعه (با رعایت کلیه مقررات مربوطه)، به صورت گروهی انجام می‌شود یعنی با تأیید فرم یک پرسنل، فرم‌های کلیه پرسنل یکجا از کارتابل "مدیر بلافصل" حذف خواهد شد. ولی در کارتابل "مدیر مافوق" با توجه به اختیاری بودن ارزیابی، فقط فرم پرسنلی که "مدیر مافوق" به ایشان امتیاز داده است به صورت موردی و تک تک تأیید می‌شود.

کارکنانی که در بخشی از نیمه دوم سال ۹۷ به دلیل مأموریت آموزشی، مرخصی زایمان و… حضور نداشته‌اند چگونه ارزیابی خواهند شد؟

همکارانی که کمتر از دو سوم دوره مدت ارزیابی (چهار ماه از شش ماه دوم سال ۹۷)، در محل کار حضور داشته باشند، در این سامانه ارزیابی نخواهند شد و طبق بند ۴ ماده ۲۰ دستورالعمل مدیریت عملکرد امتیاز ارزیابی ایشان محاسبه خواهد شد.

امتیاز نهایی در کارنامه چگونه محاسبه می‌شود؟

امتیاز ارزیابی عملکرد از ۱۰۰ نمره و از مجموع امتیازات ۴ منبع ارزیابی که هر یک به صورت مستقل نظردهی کرده اند به شرح زیر به دست می‌آید و به غیر از امتیاز "مدیر بلافصل" که در سامانه اجباری می باشد، چنانچه سایر منابع فاقد امتیاز ارزیابی باشند، امتیاز آن به نسبت سهم بین سایر ارزیاب ها تقسیم خواهد شد.

-مدیر بلافصل ۷۰ درصد

-مدیر مافوق ۱۰ درصد

-ارباب رجوع ۱۵ درصد

-خود پرسنل ۵ درصد ‌‌‌‌‌‌

چرا فرم ارزیابی در کارتابل همه مدیران خالی بوده و امتیازهای داده شده توسط پرسنل یا مدیران دیگر را مشاهده نمی کنند؟

با توجه به اینکه هر یک از منابع ارزیابی مستقل از یکدیگر تعریف شده است، لذا فرم همه مدیران به صورت خام بوده و امتیازاتی که توسط پرسنل در فرم خود ارزیابی تکمیل می‌شود، برای مدیران قابل مشاهده نمی‌باشد.

اگر پرسنلی فرم خود اظهاری را تکمیل نکند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

در صورت عدم تکمیل فرم خوداظهاری توسط پرسنل در زمان مقرر، ۵ درصد امتیاز خود ارزیابی به وی تعلق نمی‌گیرد و این ۵ درصد به نسبت سهم بین سایر ارزیاب ها تقسیم خواهد شد.

توافق نامه باید توسط چه کسی تکمیل شود؟

توافق نامه می‌بایست توسط" مدیربلافصل" و با توافق پرسنل تکمیل شود. امکان ثبت توافق نامه توسط کارکنان میسر می‌باشد ولیکن تأیید نهایی الزاماً توسط "مدیر بلافصل" انجام خواهد شد. در ارزیابی این دوره تکمیل توافق نامه توسط پرسنل جهت اخذ امتیاز خود ارزیابی الزامی می‌باشد.

فرم ثبت وقایع حساس توسط مدیران در چه زمانی باید تکمیل شود؟ 

ثبت وقایع حساس در سامانه همواره فعال می باشد و مدیران محترم در طول سال و در دوره ارزیابی می توانند با مراجعه به سامانه، نکات مثبت یا منفی در مورد پرسنل خود را با درج تاریخ ثبت نمایند.

اگر" مدیر مافوق" ارزیابی پرسنل خود را انجام ندهد، چه می‌شود؟ 

با توجه به اینکه مدیر مافوق ۱۰ درصد سهم نظردهی دارد و ارزیابی وی "اختیاری" می باشد لذا چنانچه در زمان اعلام شده فرم ارزیابی پرسنل خود را تکمیل نکند، سهم نظردهی به "مدیربلافصل" اضافه خواهد شد. ‌‌‌‌‌‌