راهنما

به اطلاع همکاران گرامی می‌رساند سیستم مدیریت عملکردکارکنان در قالب سامانه‌ای جدید آماده سرویس‌دهی می‌باشد. شایان ذکر است که ورود به سامانه از طریق احراز هویت مرکزی بوده و تنها در شبکه داخلی دانشگاه در دسترس می‌باشد. لذا جهت ارتباط با سامانه از خارج دانشگاه می‌بایست از UTVPN (راهنما) استفاده نمائید.
 

جهت آشنایی با نحوه کارکرد سامانه می‌توانید از لینک‌های راهنمای زیر استفاده نمائید:

راهنمای تکمیل فرم "توافقنامه"

راهنمای تکمیل فرم "ثبت وقایع حساس"

جهت آشنایی با دستورالعمل مدیریت عملکرد کارکنان می‌توانید از لینک‌ زیر استفاده کنید:

دستور العمل مدیریت عملکرد کارمندان

ا صلاحات دستورالعمل مدیریت عملکرد کارمندان

‌‌‌‌‌